تحصیلات

دکتری, تاریخ ایران اسلامی, دانشگاه شهید بهشتی تهران, ایران, ۱۳۸۳-۱۳۷۸

فوق لیسانس, تاریخ, دانشگاه تهران, ایران, ۱۳۷۰-۱۳۷۳

لیسانس, تاریخ, دانشگاه اصفهان, ایران, ۱۳۶۵-۱۳۷۰