سوابق اجرایی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان, اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان, ۱۳۹۳

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمینی شهر

عضو شورای اسلامی شهر خمینی شهر, دوره اول

رییس شورای اسلامی شهر خمینی شهر, دوره دوم

رییس شورای اسلامی شهرستان خمینی شهر

عضو شورای اسلامی استان اصفهان

عضو هیات حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی استان اصفهان

رییس هیات موسس و رییس هیات مدیره انجمن سینما جوان خمینی شهر

معاون دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان

عضو اصلی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

عضو اجرایی مدیریت جامع حوزههای آبخیز استان اصفهان

رییس کارگروه استانی کاهش تصدی های دولت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

رییس شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان

رییس شورای برنامه ریزی میراث فرهنگی و گردشگری

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان اصفهان

دبیر کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

دبیر انجمن میراث فرهنگی استان اصفهان

عضو هیات امنای پایگاه جهانی میدان امام اصفهان

عضو هیات امنای پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان

عضوهیات راهبردی پایگاه میراث جهانی میدان امام اصفهان

عضو هیات راهبردی پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی

عضو هیات امنای دانشگاه غیر انتفاعی سپهر

عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه تاریخ, گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ۱۳۹۲

عضو کمیته برنامه ریزی درسی گروه تاریخ, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ۱۳۹۳-۱۳۹۲

دبیر شورای برنامه ریزی درسی گروه تاریخ, رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ۱۳۹۲-۱۳۹۳

معاون مدیر گروه تاریخ, گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ۱۳۹۰-۱۳۹۴

نماینده برنامه ریزی درسی گروه تاریخ, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ۱۳۸۹-۱۳۹۴

نماینده گروه تاریخ در شورای برنامه ریزی درسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ۱۳۸۷-۱۳۸۹

عضو شورای پژوهشی گروه تاریخ, دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, ۱۳۸۷-۱۳۸۹

عضو شورای تخصصی گروه تاریخ, دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, ۱۳۸۷-۱۳۸۹

عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی اصفهان در پهنه تاریخ, دانشگاه اصفهان, ۱۳۸۵

عضو کمیته علمی همایش بین المللی سیره شناختی پیامبر اعظم (ص), دانشگاه اصفهان, ۱۳۸۵

عضوکمیته علمی همایش بین المللی زن در توسعه تمدن اسلامی, دانشگاه اصفهان, ۱۳۸۵

عضو شورای پژوهشی گروه تاریخ, دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, ۱۳۸۵-۱۳۸۷

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تاریخ, رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, ۱۳۸۵-۱۳۸۷

عضو شورای برنامه ریزی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, ۱۳۸۴-۱۳۸۶

عضو شورای برنامه ریزی درسی گروه تاریخ, رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ۱۳۸۴-۱۳۸۶

عضو کمیته علمی همایش بین المللی خلیج فارس, رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ۱۳۸۴

عضو کمیسیون موارد خاص, دانشگاه اصفهان, ۱۳۸۲-۱۳۸۴

عضو شورای تخصصی گروه تاریخ, رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, ۱۳۸۲-۱۳۸۴

مدیرکل امور فرهنگی, اداره کل امور فرهنگی, ۱۳۸۲-۱۳۸۴

عضو کمیته علمی همایش اصفهان وصفویه, دانشگاه اصفهان, ۱۳۸۰

سرپرست امور دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ۱۳۸۰-۱۳۸۲

عضو شورای برنامه ریزی درسی گروه تاریخ, رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, ۱۳۸۰-۱۳۸۲

عضوکمیته تحصیلات تکمیلی گروه تاریخ, دانشکده ادبیات وعلوم انسانی, ۱۳۸۰-۱۳۸۲

مجری برتر طرح پژوهشی برون دانشگاهی دانشگاه اصفهان, دانشگاه اصفهان, ۱۳۹۱

پژوهشگر برتر گروه, دانشگاه اصفهان, ۱۳۸۸