مقالات ارائه شده

بررسی کارکرد قوانین امور قضایی ایلات و عشایر اسکان یافته در مجلس نوزدهم (مورد مطالعه :شاخه چهارلنگ ایل بختیاری)+ ۱۳۹۳

نقش امامزادگان و بقاع متبرک در انتشار و استمرار آموزه‌های شیعی در ایل بختیاری با رویکرد تطبیقی جامعه شناسی مذهبی ایلات+ ۱۳۹۳

بازتاب اندیشه ایرانی در تاریخنگاری سلجوقی+ ۱۳۹۱

بازافرینی اندیشه ایرانشهری در ساختار قبیله ای سلجوقیان (نقش دیوانسالاران)+ ۱۳۹۱

سیمای اجتماعی و فرهنگی کرمان در دوره قراختائیان کرمان+ ۱۳۸۹

نقش سیاسی زنان در دوره قراختائیان کرمان+ ۱۳۸۹

جایگاه دین در توسعه سیاسی ایران+ ۱۳۸۸

بررسی نقش داشناکسیونهای ارمنستان در انقلاب مشروطیت+ ۱۳۸۸

فرزانگان مکتب شیخ بهایی+ ۱۳۸۸

سنگ نگارهها و صخره ای در منطقه گلپایگان نمودی از تسری تقدس در ادوار مختلف+ ۱۳۸۷

بررسی وتحلیل دامنه نفوذ افکار واندیشه های بودایی در ایران باستان+ ۱۳۸۵

اصفهان دردوران بهاالدین محمد جوینی+ ۱۳۸۵

اذربایجان کانون فرهنگی و مدنی ایران در دوره ایلخانی+ ۱۳۸۴

اقتدار ساسانیان از خلیج فارس تا خلیج عدن+ ۱۳۸۴

تحلیلی بر نگرش درباره آبادگری و آبادانی در تاریخ ایلخانی+ ۱۳۸۴

بررسی سیاست راهبردی پادشاهان اولیه ساسانی در خلیج فارس وکرانه های ان+ ۱۳۸۳

معماری و شهرسازی در دوره ایلخانی+ ۱۳۸۲

ربع رشیدی بنیاد بزرگ علمی و فرهنگی دوره ایلخانی+ ۱۳۸۲

نقش خاندان جوینی در حفظ و بازسازی مراکز شهری قلمرو ایلخانی+ ۱۳۸۲

اهمیت اصفهان در شبکه اداری و اقتصادی عراق عجم در دوره مغول+ ۱۳۸۱

اهمیت و شیوه تامین نظم و امنیت اصفهان در دوره شاه عباس اول و جانشینان او+ ۱۳۸۰

تشکیلات دارالسلطنه اصفهان در دوره صفوی+ ۱۳۸۰

The concept of Iran in magor historiography of the Mongol period+ 1388

An Analytical Investigation about Hurufis Activities in Anatolia and Their Relation With Baktashiyeh+ 1389